үзмэн ягаан дээл: үзмэн ягаан дээл

үзмэн ягаан торго