шар дурдан дээл: шар дурдан дээл

шар ногоон торго