хөх даалимбан дээл: хөх даалимбан дээл

хөх даавуун дээл