хүрэн торгон дээл (4): хүрэн торгон дээл (4)

үзмэн ягаан торго