хүрэн торгон дээл (3): хүрэн торгон дээл (3)

үзмэн ягаан торго