хүрэн торгон дээл (2): хүрэн торгон дээл (2)

улаан торгон дээл