хүрэн торгон додиг: хүрэн торгон додиг

улаан цоохор