хоргой эмжээртэй цэнхэр додиг: хоргой эмжээртэй цэнхэр додиг

шар эмжээртэй цэнхэр