хар даалимбан урт хүрэм: хар даалимбан урт хүрэм

хар даавуун дээл