урт ягаан хүрэм (2): урт ягаан хүрэм (2)

үзмэн ягаан даавуу