улаан хүрэн хамбан додиг: улаан хүрэн хамбан додиг

цэнхэр эмжээртэй хүрэн