улаан хүрэн додиг: улаан хүрэн додиг

улаан хамбан