улаан дурдан нудрагтай дээл: улаан дурдан нудрагтай дээл

улаан торгон дээл