улаан дурдан дээл: улаан дурдан дээл

ягаан даавуун дээл