нударгатай дээл (2): нударгатай дээл (2)

саарал таар