ногоон дурдан дээл (4): ногоон дурдан дээл (4)

ногоон торгон дээл