ногоон дурдан дээл (2): ногоон дурдан дээл (2)

ногоон даавуун дээл