дурдан дан дээл (6): дурдан дан дээл (6)

цагаан торго