дурдан дан дээл (5): дурдан дан дээл (5)

саарал торго