дурдан дан дээл (3): дурдан дан дээл (3)

цэнхэр торго