дурдан дан дээл: дурдан дан дээл

цагаан даавуун дээл