хоргой эмжээртэй ногоон дээл: хоргой эмжээртэй ногоон дээл