улаан хүрэн даалимбан хүрэм: улаан хүрэн даалимбан хүрэм