Түүхийн хүрд кино мэдээ

Гарчиг Бүтээсэн он Найруулагч
Гарчиг Бүтээсэн он Найруулагч
Манай оронд. №2. 1948 он. 1948 он. Т.Гомбо, М,Болд
Манай оронд.№ 1. 1948 он. 1948 он М.Болд, Т.Гомбо
Манай оронд. №5. 1947 он. 1947 он Л.Лувсанжамц.
Манай оронд. №4. 1947 он 1947 он Лувсанжамц.
Манай оронд. №3. 1947 он. 1947 он
Манай оронд. №2. 1947 он. 1947 он
Манай оронд №1. 1947 он. 1947 он